Hjem   >   Lokalt nytt   >   Leserbrev   >   Samlokalisering av legetjenesten i Meløy
Vignett-Leserbrev

leserbrev, egenannonse, vignett

Samlokalisering av legetjenesten i Meløy

Vignett-Leserbrev

Utredning fra Glomfjord grendeutvalg med henvisning til PROSJEKT -MELØYLEGEN, saksnr.: 16/1892

Generelt er det ikke godt nok for en så stor beslutning og inneholder en del mangler og forhold som ikke er nevnt. Blant annet foreligger ikke en enhetslig uttalelse fra legestanden om at en samlokalisering er å foretrekke for bedre kvalitet og at  legene i større utstrekning vil bosette seg i kommunen.

Hensikten må være at man får en stabil og god legetjeneste, at valgte lokaler har høy standard og at det finnes tilleggslokaler i samme bygg ved fremtidige behov, gi økonomisk besparelse i forhold til dagens ordning og at avstanden til legesentret blir gjennomsnittlig for befolkningen.

Glomfjord helsehus/Ørnes legekontor

Det hevdes at Glomfjord helsehus ikke er universelt utformet og at det er mangel på kontorplass. Eieren bekrefter ovenfor grendeutvalget at det er en bagatell å sette inn en trappeheis mellom  legedelen og helsesøsterdelen, og andre småting for å få hele bygget universelt. Byggets øvre etasje har 13 rom, pluss to venterom, ekspedisjon, akutt/ekg, dusj/bad, sterilrom, lager mm.

At det er mangel på kontorplass er uforståelig. Men dersom så er tilfelle, må det forhandles med eier om beskjedne ombygginger.  Men vi  minner om at for et par år siden ble all legetjeneste i “nordbygda” lokalisert til Glomfjord da Ørnes legekontor ble ombygd. Hvordan gikk så det? Det gikk glimrende selv om man ikke hadde felles telefon. Spør legene?

Minner om at Glomfjord helsehus er bygget etter siste standard i 2008/9. Ørnes legekontor er fra 1970-tallet, dog noe ombygd  ca. 2014, og har gjennom årene fått en hel rekke pålegg fra helsetilsynet.

Det anbefales sterkt at kommunestyret besøker Glomfjord helsehus for en befaring.

Antall leger og legekontor

Sist man så på legekontorstrukturen, i 2014, konkluderte man med at legene i gjennomsnitt hadde kontordag 3 dager pr. uke. Vi forutsetter at av de 7 legene utredningen foreslår,  blir minst 1 stk. lokalisert i søndre Meløy.

Ved Glomfjord helsehus er det 2 stk. legekontor i legefløyen og 2 stk. i helsefløyen, samt at 2 stk. der med litt tilpasning blir komplette kontor. Altså 6 stk. Det betyr at hver lege får sitt “private kontor”, selv vedkommende med 60% på sykehjem. Netto behov er altså 3-4 og dermed er det plass til 2 stk. turnusleger.

Eier er beredt til å diskutere alle forhold vedr. helsehuset.

Økonomi

Utredningen sier 1,9 mill for Ørnes og 1,2 for Glomfjord, altså 700.000 i forskjell.

Det nye sykehjemmet har en prislapp på ca. 275 mill og er på 6500m2, eller 42.300 pr.m2. Ca. 400 m2 er i underetasjen avsatt til lege/helseformål. Altså har denne biten en pris på 16,92 mill før innredning vil vi anta. Vi vet ikke hva innredning vil koste, men antyder 10 mill. Spørsmålet er da om man ikke skal bestrebe seg til det ytterste for å gjøre dette arealet maksimalt om til sykehjemsplasser evt. for korttidsopphold.

Pr. dato leier også Meløy kommune mesteparten av underetasjen av Glomfjord helsehus. Det synes behov for å totalvurdere bygget mot kommunens fremtidige behov.  Vi er ikke i tvil om at bygget vil dekke Meløy`s totale behov for legetjenester i mange tiår framover.

Avstander/transport

Glomfjord ligger ca. midt i kommunen og avstandene i nordbygda og fra Halsa er overkommelig. Fra de som er bosatt på øyene er det noe vanskeligere.  Drosje Ørnes – Glomfjord ligger på kr. 500, dog ca. kr. 900-1000 fra Glomfjord til Ørnes ved legebesøk. Dersom man antar at ca. 400 bor på øyene og at disse har to konsultasjoner pr. år, at den ene ordnes via offentlig transport og at den andre tas via drosje, og at kommunen betaler kr. 400 av de 500. Totalt blir det kr. 160.000/år. Fortsatt er Glomfjord 1/2 mill. billigere.  Minner også om muligheten for å få dekket transport via pasientreiser.

Flg. busser går mellom Ørnes og Glomfjord man.-fred.:

Fra Ørnes kl.: 6,50  8,30  10,20  13,10  15  15,50 17,20  23,09

Fra Glomfjord kl.: 6,30  7,00  7,15  7,52  9,00  12,15  14,05 15,37  16,50

Beredskap i Glomfjord

I Glomfjord ligger Nord-Norges største kjemiske bedrift.

Bl. annet anløper ammoniakkbåter på ca. 15-20.000 tonn for lossing til fjellager. YARA er avgjort seriøs på sikkerhet, men lokalbefolkningen stiller spørsmål vedr. medisinsk beredskap i tilfelle uhellet skulle være ute. Ved et ikke eksisterende legekontor, ikke ambulanse, ikke drosje er alle henvist til YARA`s helsekontor og brannvernet.

I 2014 forela vi spørsmålet for Helsedirektoratet og fikk flg. svar: ”Det er kommunen som er pliktsubjekt etter Helse-omsorgsloven, Folkehelseloven og Helseberedskapsloven”.   Vurderingen opp mot lovverket er i det hele ikke omtalt i utredningen, hvilket vi betrakter som en klar svakhet. Vi forbeholder oss derfor retten til å forelegge saken for fylkesmannen for en vurdering.

Flyktninger

Fra flyktningenheten uttales ved flytting til Ørnes:

Positivt: Ett kontor – samme rutine ved mottak av flyktninger.

Negativt: Mer fravær fra de som er deltagere på introduksjonsprogrammet. Spesielt de som er elever ved videregående skole. Logistikkutfordringer da de fleste av våre deltager ikke har sertifikat de de første årene. Det nære lavterskeltilbudet blir borte. Mye mer av ressursene våre på flyktningekontoret vil bli brukt på transport.

Konklusjon

Glomfjord helsehus med noe tilpasning vil dekke kommunens legetjenester i overskuelig framtid.

Huset er også klart billigst og det anbefales kommunen å se på det nye sykehjemmet med sterke “økonomibriller”.

Personalet er hyggelig, hjelpsom og profesjonell.

Glomfjord grendeutvalg

Bjarne Flaat, Jon Einar Kristensen, Marianne Åbodsvik, Tor Oskar Lillevold.

Kommentarer

kommentarer